Charakterystyka projektu składanego w ramach tzw. małego grantu:
•    wnioskowana dotacja od m.st. Warszawy w kwocie nie wyższej niż 10 000 złotych,
•    termin realizacji zadania nie dłuższy niż 90 dni,
•    o tym, czy jest to zadanie o powierzenie (czyli finansowanie projektu), czy też wsparcie (dofinansowanie) decyduje organizacja,
•    termin realizacji zadania musi zawierać się w danym roku kalendarzowym (tj. nie może przekraczać roku budżetowego),
•    ściśle określone granice rozpoczęcia i zakończenia zadania, tj. nie może być to projekt o charakterze ciągłym, na który przyznawana jest dotacja w ramach otwartego konkursu ofert,
•    projekt nie może stanowić części większego zadania, musi stanowić samodzielną, odrębną całość.
Na realizację zadań publicznych w zakresie kultury w trybie tzw. małych grantów zostały zabezpieczone środki w wysokości 119 000 zł.
Oferty wraz załącznikiem w postaci KRS-u należy składać w sekretariacie Biura Kultury (ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa). Procedura dotycząca „małych grantów” opisana jest na stronie, zaś szczegółowe informacje dostępne są  na stronie .  Dodatkowych informacji o konkursie udziela Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Biura Kultury pod numerem telefonu:  22 44 30 351