b_450_0_16777215_0_0_images_20220302s_13.jpgPORADNIK OŚWIATOWY DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY W DZIELNICY WILANÓW

 

UCZNIOWIE W WIEKU 7-14

Uczniowie przybywający z Ukrainy na teren Wilanowa mogą zostać zapisani do obwodowej publicznej szkoły podstawowej. Za organizację pracy szkoły odpowiada dyrektor. Dlatego w kwestiach związanych z zapisem dziecka do konkretnej placówki skontaktuj się z jej dyrektorem.

Lista szkół podstawowych w Wilanowie:

Szkoła Podstawowa nr 169 im. Orła Białego

ul. Uprawna 9/17, 02-967 Warszawa,

tel. 22 842-99-89

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

adres strony www: https://sp169.edupage.org

 

Szkoła Podstawowa nr 300 im. Wandy Rutkiewicz

ul. Gubinowska 28/30, 02-956 Warszawa

tel. 22 842 93 60, 022 842 98 55

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

adres strony www: https://zs2rutkiewicz.edupage.org

 

Szkoła Podstawowa nr 358 im. hetmana Jana Zamoyskiego

ul. Świętej Urszuli Ledóchowskiej 10, 02-972 Warszawa

tel. 22 651 63 11

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

adres strony www: https://sp358warszawa.edupage.org

 

Szkoła Podstawowa nr 400

ul. Oś Królewska 25, 02-972 Warszawa

tel. 22 300 42 51

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Szkoła Podstawowa nr 104 im. Macieja Rataja

ul. Przyczółkowa 27, 02-968 Warszawa

tel. 22 648-49-35

adres strony www: https://zsp3.edupage.org

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Szkoła Podstawowa Nr 261 im. St. Kostki Potockiego

ul. Wiertnicza 26, 02- 952 Warszawa

tel. 22 277 15 00

adres strony www: http://www.kostka-potocki.edu.pl/

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY ZAPISÓW

 

W jaki sposób cudzoziemcy mogą rozpocząć naukę w polskiej szkole określają przepisy prawa: ustawa – Prawo oświatowe[1] oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej[2].

 

 

 1. Szkoły podstawowe, dla których ustalono obwód[3] i w obrębie których mieszka dany uczeń, przyjmują dzieci niebędące obywatelami polskimi do pierwszej klasy na podstawie zgłoszenia. Do klas starszych (II-VIII) - na podstawie dokumentów potwierdzających uczęszczanie do szkoły bądź ukończenie kolejnego etapu kształcenia.

 

 1. Szkoły podstawowe inne niż obwodowe mogą przyjąć dzieci cudzoziemskie, jeżeli dysponują wolnymi miejscami.

 

 1. Uczniowie przybywający z zagranicy są przyjmowani do publicznych szkół na podstawie dokumentów potwierdzających uczęszczanie do szkoły za granicą bądź ukończenie kolejnego etapu kształcenia.
  Uczeń przybywający z zagranicy jest kwalifikowany do odpowiedniej klasy (lub na odpowiedni semestr) i przyjmowany do szkół ponadpodstawowych na podstawie dokumentów – jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

 

Jeżeli uczeń przybywający z zagranicy nie może przedłożyć dokumentów potwierdzających uczęszczanie do szkoły za granicą bądź ukończenie kolejnego etapu kształcenia, zostaje zakwalifikowany do odpowiedniej klasy (lub na odpowiedni semestr, rok kształcenia) oraz przyjęty do publicznej szkoły na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej (§12 ww. rozporządzenia).

 

 1. Gdy uczeń ubiega się o przyjęcie do publicznych szkół zawodowych (technikum, szkoła branżowa I stopnia), sportowych, artystycznych czy oddziałów dwujęzycznych warunkiem przyjęcia może być spełnienie dodatkowych kryteriów – określonych w ww. przepisach prawa.

 

 1. Dyrektor szkoły publicznej kwalifikuje ucznia przybywającego z zagranicy do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr, biorąc pod uwagę także wiek ucznia, opinię rodzica albo samego ucznia, jeśli jest on pełnoletni.

 

 

WAŻNE:

 

 1. Dzieci i młodzież do 18. roku życia lub ukończenia szkoły ponadpodstawowej, korzystają z nauki
  i opieki w publicznych przedszkolach i szkołach na warunkach dotyczących obywateli polskich.
 2. Każdy uczeń cudzoziemski, który nie zna języka polskiego albo zna go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, ma prawo do nie mniej niż 2 godzin dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego.
 3. Cudzoziemcy mogą korzystać także z dodatkowych zajęć wyrównawczych z danego przedmiotu nauczania przez okres 12 miesięcy.
 4. Łączny wymiar dodatkowych zajęć z języka polskiego i zajęć wyrównawczych nie może przekroczyć 5 godzin tygodniowo.
 5. Uczniowie podlegający obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, jeżeli jest taka potrzeba, mają prawo do pomocy udzielanej przez osobę władającą językiem kraju pochodzenia, zatrudnioną w charakterze pomocy nauczyciela przez dyrektora szkoły nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy.

 

 

Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych:

 

Na przełomie lutego i marca (każdego roku) rozpoczyna się rekrutacja dzieci do klas I w szkołach podstawowych na kolejny rok szkolny.

 

Rekrutacja  odbywa się za pomocą systemu informatycznego, w którym następuje rejestracja dziecka. Szczegóły na stronie internetowej: [LINK - https://edukacja.um.warszawa.pl/rekrutacja]

 

Kandydaci mieszkający w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole - przyjmowani są na podstawie zgłoszenia.

Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnie wybranych szkół, układając własną listę placówek, do których chcą zapisać dziecko. Nie ma ograniczenia liczby szkół, do których można ubiegać się o przyjęcie.

Co roku w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych obowiązuje harmonogram z terminami oraz kryteria rekrutacji.

 

Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów. Spełnianie kryteriów należy potwierdzić, dołączając do wniosku określone dokumenty. Jeśli nie potwierdzisz kryteriów odpowiednimi dokumentami, komisja rekrutacyjna w szkole podstawowej nie uwzględnia danego kryterium.

 

Ważne!

Przed każdą rekrutacją zapoznaj się z aktualnymi zasadami, harmonogramem i kryteriami. Są one na stronie internetowej Biura Edukacji pod adresem: [LINK - https://edukacja.um.warszawa.pl/rekrutacja]

 

UCZNIOWIE W WIEKU 15-19 LAT

 

Uczniowie przybywający z zagranicy, ubiegający się o przyjęcie do klasy I szkoły ponadpodstawowej, nie korzystają z elektronicznego systemu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

 

Jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami, uczniowie przybywający z zagranicy ubiegający się o przyjęcie do publicznych szkół ponadpodstawowych są kwalifikowani i przyjmowani na podstawie dokumentów (świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu wystawionego przez zagraniczną szkołę),  potwierdzających ukończenie szkoły lub kolejnego etapu kształcenia za granicą.

Zwróć się do dyrektora szkoły, jeśli chcesz ubiegać się o przyjęcie do wybranego liceum, technikum, czy branżowej szkoły I stopnia.

Jeśli ubiegasz się o przyjęcie do szkół prowadzących kształcenie zawodowe, dołącz do powyższych dokumentów zaświadczenie lekarskie informujące o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 

Jeśli ubiegasz się o przyjęcie do szkoły, w której są oddziały sportowe lub mistrzostwa sportowego, możesz mieć próbę sprawności fizycznej.

 

Jeśli ubiegasz się o przyjęcie do szkoły, w której są oddziały: dwujęzyczne, międzynarodowe możesz mieć sprawdzian kompetencji lub predyspozycji językowych.

Dyrektor szkoły decyduje o przeprowadzeniu powyższych sprawdzianów.

 

Uczniowie przybywający z zagranicy ubiegają się o przyjęcie do publicznych szkół branżowych II stopnia i publicznych szkół policealnych na podstawie dokumentów. Warunkiem przyjęcia jest posiadanie potwierdzonego odpowiedniego wykształcenia. Aby ubiegać się o przyjęcie do szkoły  należy zwrócić się bezpośrednio do dyrektora szkoły.

 

Na stronie Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy  znajduje się lista wszystkich szkół prowadzonych przez m.st Warszawę wraz z danymi teleadresowymi. [LINK  - https://edukacja.um.warszawa.pl/szkoly-i-placowki/szkoly-publiczne/prowadzone-przez-m-st-warszawa]

 

 

DZIECI W WIEKU 3-6 LAT

 

Przedszkola publiczne w Wilanowie przygotowały miejsca dla dzieci przybywających z Ukrainy. W sprawie przyjęcia dziecka prosimy o bezpośredni kontakt z wybraną placówką:

 

Lista przedszkoli w Wilanowie

 

Przedszkole Nr 56 „Wesołe Kubusie”
ul. Gubinowska 28/30, 02-956 Warszawa
tel. 22 842-48-41, 22 842-56-33
adres strony www: http://www.p56w-wa.wikom.pl/
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przedszkole nr 416 im. UNICEF
ul. Syta 123, 02-987 Warszawa
tel./fax: 22 858-00-05
tel. 22 858-00-02
adres strony www: http://www.przedszkole416.waw.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przedszkole nr 420 „Nasza Bajka”
ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 8, 02-972 Warszawa
tel. 22 513-17-74
adres strony www: http://przedszkole420.waw.pl/
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przedszkole nr 424 im. Królowej Marysieńki
ul. J.B. Flatta 7, 02-972 Warszawa
tel. 22 506 54 60
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przedszkole nr 427 "Kraina Radości"
ul. Radosna 11, 02-956 Warszawa
tel. 22 642 77 61/62
adres strony www: http://www.przedszkole427.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przedszkole nr 440
ul. Latoszki 24, 02-998 Warszawa
tel. 22 506 50 37 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przedszkole nr 223 "Skarby Powsina"
Szkoła Podstawowa nr 104 im. Macieja Rataja
ul. Przyczółkowa 27, 02-968 Warszawa
tel. 22 648-49-35
adres strony www: https://zsp3.edupage.org
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

W przypadku pytań i problemów związanych z przyjmowaniem do szkół lub przedszkoli skontaktuj się z Wydziałem Oświaty i Wychowania w Urzędzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

 

 

 

 

 

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn.zm.) rozdz. 7 – Kształcenie osób przybywających z zagranicy.

[2] Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1283).

[3] Szkoła podstawowa przypisana do adresu zamieszkania dziecka.