Kosz do segregacji odpadów na placu Szembeka - podział na 4 frakcje: papier; metale i tworzywa sztuczne; szkło i bio

 
 Od stycznia 2022 roku w Warszawie obowiązuje nowy system opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
Opłata jest naliczana od gospodarstwa domowego i stanowi iloczyn liczby gospodarstw domowych na nieruchomości oraz odpowiedniej stawki opłaty, ustalonej dla danego rodzaju zabudowy:

zabudowa wielolokalowa:
Stawka dla gospodarstwa domowego wynosi 85 zł miesięcznie.

zabudowa jednorodzinna:
Stawki dla gospodarstw domowych wynoszą: 107 zł miesięcznie lub 98 zł miesięcznie w przypadku posiadania kompostownika i kompostowania bioodpadów.

Dla nieruchomości, która pozostała w systemie miejskim*, na której nie zamieszkują mieszkańcy, ale powstają odpady komunalne:
Opłata stanowi iloczyn liczby pojemników, częstotliwości ich opróżnień oraz odpowiedniej stawki opłaty za pojemnik. Wysokość stawek jest ustalana w zależności od pojemności pojemnika.
Wykaz ustalonych stawek opłaty znajduje się na stronie https://warszawa19115.pl/wszystko-o-odpadach
Dla nieruchomości, którą w części zamieszkują mieszkańcy, a w części jej nie zamieszkują, a powstają odpady komunalne:
Opłata stanowi sumę opłat obliczonych dla każdej z części nieruchomości.

Dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:
Wysokość opłaty wynosi:
  • 181,90 zł rocznie od domku letniskowego, dla nieruchomości, na której są domki letniskowe;
  • 181,90 zł rocznie dla innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Powyższe stawki zostały ustalone dla gospodarstw, które – zgodnie z wymogiem prawnym – segregują śmieci.
Dla tych, które będą to robić w sposób nieprawidłowy lub nie będą prowadzić segregacji, opłata będzie wynosić dwukrotność stawki ustalonej dla gospodarstw segregujących śmieci.


* Uchwała nr XXXII/976/2020 z 2 lipca 2021 r.
Deklaracje
W związku ze zmianami w systemie opłat, nowe deklaracje składają wszyscy właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (np. właściciele domów jednorodzinnych, zarządcy wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych).
Jeżeli dla danej nieruchomości deklaracja składana jest po raz pierwszy, to należy złożyć ją w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca na danej nieruchomości lub powstania na niej odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych, będących podstawa ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zmiany określonej w deklaracji ilości odpadów powstających na danej
nieruchomości, nową deklarację należy złożyć najpóźniej do 10 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym wystąpiła zmiana.

Właściciele mieszkań w budynkach wielolokalowych nie składają deklaracji. Dla takich nieruchomości deklaracje składa zarząd wspólnoty mieszkaniowej bądź spółdzielni mieszkaniowej.
Deklaracje należy złożyć najpóźniej do 10 lutego 2022 roku w Wydziale Obsługi Mieszkańców urzędu dzielnicy, w formie elektronicznej za pomocą platformy (ePUAP) albo przesłać listem poleconym do urzędu dzielnicy.

Opłaty – ważne terminy
Opłaty należy dokonywać do 28 dnia każdego miesiąca – przelewem (na indywidualny numer rachunku bankowego) albo gotówką, w kasach urzędów dzielnic oraz w wybranych placówkach pocztowych.

Pierwsza opłata, zgodna z nowo obowiązującymi stawkami, powinna zostać uiszczona do 28 stycznia 2022 r oku.
System pomocowy
Od stycznia 2022 roku mieszkańcy mogą ubiegać sie o zasiłek celowy na pokrycie kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego. Mogą się o niego ubiegać osoby prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe, których dochód nie przekracza 1940 zł netto miesięcznie.
Więcej informacji na stronie https://warszawa19115.pl/wszystko-o-odpadach