Komisja Konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu ofert na najem na okres 3 lat lokalu użytkowego o powierzchni 13,27 m2 wchodzącego w skład zasobu lokali m.st. Warszawy w obiekcie sportowym przy ul. Wiertniczej 26 w Dzielnicy Wilanów z przeznaczeniem na sklep sportowo-spożywczy, w składzie wymienionym poniżej informuje, że konkurs przeprowadzony w dniach 26.04.2012 r. – 17.05.2012 r., został zamknięty w dniu 28.05.2012 r.Komisja dokonała wyboru oferty, spełniającej kryteria konkursu na najem lokalu użytkowego o powierzchni 13,27m2 przy ul. Wiertniczej 26, złożonej przez pana Dariusza Bąbała, który zaoferował stawkę czynszu netto 87,00 zł/m2
Skargi na czynności związane z przeprowadzeniem konkursu uczestnicy konkursu mogą składać do Burmistrza Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. St. Kostki Potockiego 11, w terminie 3 dni roboczych od daty wywieszenia niniejszego komunikatu tj. do dnia 31.05.2012 r. do godz. 16:00.
Komunikat Burmistrza Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy o wyniku konkursu zostanie umieszczony na okres 3 dni na stronie internetowej www.wilanow.pl, oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Wilanów, ul. St. Kostki Potockiego 11 niezwłocznie po rozpatrzeniu ewentualnych skarg.


Przewodniczący Komisji - Joanna Agata Pekolska   
Członek Komisji   - Robert Stawarz     
Członek Komisji   - Małgorzata Chrzanowska    (nieobecna)
Członek Komisji   - Agnieszka Borowa       
Członek Komisji   - Piotr Wiśniewski