Tylko do 19 września osoby niepełnosprawne mogą zgłaszać zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym również zamiar skorzystania z nakładki na karty sporządzonej w alfabecie Braille’a. Pakiet wyborczy zostanie dostarczony do rąk własnych wyborcy.

Tylko do 19 września osoby niepełnosprawne mogą zgłaszać zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym również zamiar skorzystania z nakładki na karty sporządzonej w alfabecie Braille’a. Pakiet wyborczy zostanie dostarczony do rąk własnych wyborcy.


Zgłoszenie powinno zawierać:

- nazwisko i imię,
- imię ojca,
- datę urodzenia,
- numer PESEL,
- oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie,
- wskazanie wyborów, których dotyczy zgłoszenie (osoby, które nie skorzystają z druku zgłoszenia, muszą dopisać: wybory do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzone dzień 9 października 2011r.)  
- wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.
-kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.

W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a.

Szczegółowe informacje