• Statut Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy - Obwieszczenie nr 2 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego rok 2016 poz. 420