Rada Dzielnicy jest organem stanowiącym i kontrolnym Dzielnicy.

Składa się z 21 radnych wybranych na pięcioletnią kadencję w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.

Pracami Rady kieruje Przewodniczący wraz z Wiceprzewodniczącymi.

Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego.

Radni pracują również w komisjach, które zajmują się określonymi, tematycznymi zagadnieniami.

Zadania Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy określone zostały:

- w art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
- w ustawie z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy,
- w  Statucie  Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, stanowiącym załącznik nr 15 do uchwały
   Nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r.

 

Radni Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

Kadencja 2018 - 2023

 1. Hubert Królak – Przewodniczący Rady
 2. Tomasz Kuszłejko – Wiceprzewodniczący Rady
 3. Ewa Sadowska - Wiceprzewodnicząca Rady
 4. Danuta Zygańska - Wiceprzewodnicząca Rady
 5. Paweł Czarnecki 
 6. Anna Drewniak 
 7. Małgorzata Gabriel
 8. Magdalena Grudzińska 
 9. Izabela Kopeć
 10. Przemysław Królicki
 11. Rafał Krzyżanowski 
 12. Paweł Kulka - mandat wygaszony
 13. Bożena Laskowska 
 14. Piotr Mikucki 
 15. Marcin Puchalski
 16. Katarzyna Radzikowska
 17. Olga Skolimowska
 18. Anna Świderska
 19. Sylwia Wachowska
 20. Anna Wawrzeniecka
 21. Urszula Włodarska – Sęk

Dyżury Radnych